In totaal zijn er vijf type technologieën die op dit moment direct ingezet kunnen worden op de financiële afdeling. Deze vijf type technologieën zijn: 1) robotic process automation (RPA), 2) chaos engineering, 3) ETL, 4) analytics en 5) advanced analytics.

RPA is het automatiseren van definieerbare, repetitieve registratie en communicatie taken. Voorbeelden van dit soort taken zijn: data knippen/kopiëren en plakken, bestanden en mappen verplaatsen, semigestructureerd data extraheren en het invullen van formulieren. Naast het doel om taken te automatiseren is een bijvangst van RPA dat data correcter en betrouwbaarder worden geregistreerd. Waar RPA zich met name focust op het geautomatiseerd invoeren van data, richt business intelligence zich met name op het uitvoeren van analyses op basis van de geregistreerde data. Omdat de term Business Intelligence (BI) tegenwoordig niet meer sexy is, worden nu de synoniemen: data science, data insight en business analytics gebruikt. Business Intelligence focust zich met name op het standaard dashboarding/rapportage gebruik. Advanced Analytics gaat daar in tegen een stap verder en voert data analyse doormiddel van verschillende vormen van machine learning uit. Om er voor te zorgen dat data geregistreerd door een medewerker of robot klaargezet wordt voor analytics en advanced analytics zijn zogenaamde extract transfer load (ETL) technieken nodig. Deze ETL technieken zetten de data van operatie helemaal gebruiksklaar voor de toepassing van analytics.

Buiten de dagelijkse operatie dient er ook nog compliance en risk management plaats te vinden. De set van methoden en technieken die hiervoor wordt gebruikt is Financial Chaos Engineering. Financial Chaos Engineering is de discipline van experimenteren op het financieel systeem binnen de organisatie om vertrouwen te creëren dat het financiële systeem respectievelijk fraude en turbulente condities kan weerstaan tijdens dagelijkse werkzaamheden. Deze experimenten worden met name vanuit risk management, compliance en/of de (interne) accountant uitgevoerd.

Samenvattend: er zijn taken die efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd met behulp van bovenstaande technologieën. Dit leidt tot de vraag welke capabilities en tot op welk skill niveau de financial deze technologieën moet beheersen? Om dit doel te verwezenlijk is op basis van wetenschappelijk onderzoek, bestaande uit de analyse van vacatureteksten, loopbanen van finance professionals en focusgroepen met financieel directeuren en HRM managers, een Finance Competence Navigator ontwikkeld. De Finance Competence Navigatorheeft als doel om de financiële functie te helpen navigeren door het woud van benodigde technologieën, onderliggende capabilities en bijbehorende skills. Hierbij hangt het gebruik van de Navigator af van het doel van de organisatie. In de praktijk wordt de Navigator, door financiële afdelingen, voor de volgende werkzaamheden gebruikt:

 1. Het formuleren van de gewenste to-be situatie van de financiële functie;
 2. Het uitvoeren van een gap-analyse tussen de to-be en de as-is situatie;
 3. Per rol (financial control, business control, AP/AR) definiëren wat de gewenste capabilities en skills zijn per technologie;
 4. Het definiëren van een opleidingsplan voor de financiële functie;
 5. Het ondersteunen bij het formuleren van de technische skills in vacatureteksten;

In de onderstaande paragraaf wordt een deel van de Finance Navigator toegelicht.

De EDM Finance Competence Navigator bestaat uit twee hoofd onderdelen: 1) de hard capabilities en 2) de soft capabilities, zie figuur 1. In dit artikel worden alleen de hard capabilities besproken. Waarbij niet gezegd wordt dat de hard capabilities belangrijker zijn, maar deze  zijn de focus van dit artikel.

Het eerste onderdeel van Finance Competence Navigator: de hard capabilities, beschrijft vijf onderdelen: 5 categorieën, 18 capabilities, 3 skills levels en 6 vormen van kapitalen. De capabilities zijn gegroepeerd in 5 hoofdcategorieën: robotic’s, ETL, analytics, advanced anaytics en chaos engineering.

De 18 capabilities zijn herkenbaar gedefinieerd en kennen een mate van keuzevrijheid voor organisaties, indien deze er gebruik van willen maken. De mate van keuzevrijheid zal geïllustreerd worden van de hand van drie voorbeeld capabilities, namelijk:

 1. Maak beschrijvende [ontdek- en verbeter] analyses om [financiële processen en beslissingen] te ondersteunen;
 2. Definieer aanvalsplannen op [financiële processen en beslissingen]
 3. Interpreteer verkennende, inferentie en voorspellende [ontdek en verbeter] analyses om [financiële processen en beslissingen] te ondersteunen.

Voor elk van de hiervoor genoemde capabilities geldt dat de tekst tussen brackets, indien gewenst of noodzakelijk, verder gedetailleerd kan worden. Bijvoorbeeld bij capability één kan er voor gekozen worden om discover and improvement analysis nog verder te specificeren naar welke type discover en/of improvement analyses. Bij het tweede voorbeeld kan er voor gekozen worden om financial processes verder te specificeren, bijvoorbeeld purchase to pay, order to cash of transfer pricing. Soms kiezen organisaties er voor deze details aan te brengen om zo een specifieker onderscheid te maken tussen rollen.

Naast de beschrijving van de individuele capabilities zijn per capability drie verschillende bekwaamheidsniveaus onderkend, namelijk: basis, intermediate en expert. Waarbij voor elk bekwaamheidsniveau de eisen zijn beschreven om ingedeeld te kunnen worden op deze categorie.  Gebaseerd op de eerst genoemde capabilities zijn twee voorbeelden van niveaus:

 1. U maakt effectieve Business Intelligence (BI) oplossingen, zijnde dashboards en analytische tools, voor zakelijke gebruikers door middel van standaard business intelligence-tools;
 2. U maakt effectieve Business Intelligence (BI) oplossingen, zijnde dashboards en analytics tools, voor zakelijke gebruikers door middel van R of Python.

Elke organisatie is afhankelijk van diverse vormen van kapitaal voor zijn succes. Kapitalen zijn voorraden van waarden die, in een of andere vorm, als input gelden voor het bedrijfsmodel van een organisatie. Een organisatie vergroot, verkleint of transformeert zijn kapitaal door zijn activiteiten. Zo groeit het financiële kapitaal van een organisatie als er winst wordt gemaakt en neemt de kwaliteit van het menselijk kapitaal toe als medewerkers beter zijn opgeleid. Naast het financieel kapitaal worden er in het integrated thinking raamwerking nog vijf andere vormen van kapitalen onderkend, namelijk:

 1. Geproduceerd;
 2. Intellectueel;
 3. Menselijk;
 4. Natuurlijk en
 5. Sociaal & relationeel kapitaal.

Afhankelijk van de context van de organisatie en de verantwoordelijkheden van de financiële afdeling / functie is de afdeling naast het financiële kapitaal ook nog (gedeeltelijke) verantwoordelijk voor één of meerdere van de overige vijf.