Leerlijn BRM

Introductie:

Overheidsorganisaties leveren producten en diensten. Bijvoorbeeld toeslagen, subsidies en uitkeringen aan burgers of bedrijven. Uitvoeringsinstanties zijn daarbij niet geheel vrij in de manier waarop zij deze leveren, maar zijn gebonden aan de eisen die gesteld worden in de wet- en regelgeving. Daarin worden de basisvoorwaarden beschreven met betrekking tot de dienstverlening. Deze basisvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen evenals de voorwaarden op grond waarvan beslissingen over die rechten en plichten genomen dienen te worden.

Het gaat hierbij om het vertalen van de gestelde eisen, in de vorm van wet- en regelgeving, naar bedrijfsregels waarmee uiteindelijk de producten en diensten vorm gegeven kunnen worden. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van de methode wendbare wetsuitvoering. Een andere term voor deze methode is Bedrijfs Regel Management (BRM). Dit is het geheel van methoden, technieken en gereedschappen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van grip op het voortbrengingsproces bij uitvoeringsinstanties. Een belangrijk uitgangspunt van BRM is dat de inhoudelijke kennis van medewerkers in organisaties op een consistente, precieze, verifieerbare en valideerbare manier vastgelegd wordt.

Om bovenstaande te realiseren dient er voldoende know how in de breedte van deze organisaties aanwezig te zijn. Hiertoe is een curriculum opgesteld, dat door verschillende overheidsorganisaties is gevalideerd. Het onderstaande aanbod is op dit curriculum gebaseerd.

Inhoud:

Het analyseren van wet- en regelgeving en het bepalen van de kennis, die dient te worden vertaald naar de operationele vloer, vergt een aantal competenties. Deze competenties zijn samengebracht (weergegeven) in het model: De Business Rules Management Brug, zie onderstaande figuur.

De brug bestaat uit negen pijlers: elicitatie, ontwerp, specificatie, verificatie, validatie, uitrol, uitvoering, evaluatie en beheer. De eerste vijf pijlers zorgen er voor dat de bedrijfsregels (en aanvullende specificaties) voor het op te leveren informatiesysteem eenduidig, geverifieerd en gevalideerd worden opgeleverd. De pijlers uitrol en uitvoering zorgen ervoor dat de bedrijfsregels worden geïmplementeerd in de organisatie en de ondersteunende informatiesystemen. Daarnaast dragen de twee pijlers evaluatie en beheer er zorg voor dat de voorgaande zeven pijlers efficiënt en effectief verlopen.

De leerlijn BRM:

In ons onderwijsaanbod kiezen wij ervoor een leerlijn neer te zetten die verloopt volgens de brug. Dit houdt in dat de volgende modules worden aangeboden:

  • elicitatie en ontwerp;
  • specificatie;
  • verificatie;
  • validatie;
  • uitrol;
  • uitvoering;
  • evaluatie;

Voor meer informatie mailen naar: info@edm-cc.nl