Omschrijving

Het doel van deze serie workshops is tweeledig. Het eerste doel is om richting te geven bij het formuleren van de strategisch visie van het accountantskantoor of financiële afdeling rondom data-analyse. Hierbij wordt ingezoomd op het gebruik van object mining, process mining en decision mining in de accountantspraktijk. De te ontwikkelen strategie moet er toe leiden dat het accountantskantoor zal kunnen beschikken over een “global scalable solution and approach” met betrekking tot data-analyse.  Het tweede doel is om de medewerkers van het accountantskantoor klaar te stomen voor het uitvoeren van verschillende analyses doormiddel van data-analyse. In onderstaande figuur is een samenhangend beeld geschetst van data-analyse. Elke medewerker dient minimaal de stappen: A) business understanding, D) modelling en visualisation, E) evaluation en F) deployment te doorlopen. Voor een geselecteerd aantal medewerkers is het zeer wenselijk ook de stappen B) data understanding en D) data preparation te doorlopen.

Aanpak

Het EDM-Competence Centre heeft in totaal 10 workshopseries van 4 colleges (dagdelen) per workshopserie ontwikkeld. Hierbij geldt dat voor elke van de hierboven gespecificeerde onderdelen éen workshopserie per onderdeel is uitgewerkt , behalve met betrekking tot onderdeel D) Modelling /  Visualisation waarbij geldt dat er 3 workshopseries (4.A, 4.B en 4.C) van elke 4 colleges (dagdelen) plaatsvinden.

Workshop Serie 1: Van business understanding naar analysevraag

In deze workshopserie wordt stap voor stap een business objective of controle doel vertaald naar een analysevraag en een bijbehorende patroon. Het doorlopen van de taken en activiteiten gebeurt aan de hand van twee modellen, namelijk het value through analytics model en het analyse canvas. Aan het einde van de workshopserie zijn medewerkers in staat om een business objective of controle-doel te vertalen naar een analyse canvas. Het resultaat aan het einde van de workshopserie is een aantal concrete analyse canvassen voor de organisatie.

Workshop Serie 2: Van canvas naar data understanding

In deze workshopserie wordt stap voor stap data uit een bronsysteem gehaald en vertaald naar een dataset die gebruikt kan worden voor een specifieke analyse vraag. Hierbij gaan de deelnemers aan de gang met het daadwerkelijk creëren van verschillende extractiescripts. De tooling die hiervoor toegepast wordt is: Talend.

Workshop Serie 3: Van data naar schone data

In deze workshopserie wordt stap voor stap de data uit het bron systeem gecontroleerd en waar nodig opgeschoond. De deelnemers leren de verschillende manieren waarop een dataset vervuild kan zijn en hoe deze vervuiling op te lossen. Tevens maken de deelnemers zelf een aantal opschoningsscripts.

Workshop Serie 4.A:  Modelling & Visualisation – Objecten

In deze workshopserie worden verschillende analysevragen met betrekking tot bedrijfsobjecten gemodelleerd. Daarbij ligt de focus op de meest uitgevoerde analyses tijdens een controle. De analyse vinden plaats op een geanonimiseerde administratie van een echt bedrijf. De analyses worden uitgevoerd in Microsoft Power BI. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de meeste optimale manier van presenteren van de gegevens/analyses.

Workshop Serie 4.B:  Modelling & Visualisation – Processen

In deze workshopserie worden verschillende analysevragen met betrekking tot processen uit gemodelleerd. De focus ligt op de meest uitgevoerde analyses tijdens een controle. De analyse vinden plaats op een geanonimiseerde administratie van een echt bedrijf. De analyses worden uitgevoerd in Celonis Process Mining. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de meeste optimale manier van presenteren van de gegevens/analyses.

Workshop Serie 4.C:  Modelling & Visualisation – Beslissingen

In deze workshopserie worden verschillende analysevragen met betrekking tot beslissingen gemodelleerd. Daarbij ligt de focus op de meest uitgevoerde analyses tijdens een controle. De analyse vinden plaats op een geanonimiseerde administratie van een echt bedrijf. De analyses worden uitgevoerd in DDrummer en Rapidminer. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de meeste optimale manier van presenteren van de gegevens/analyses.

Workshop Serie 5:  Evaluatie

In deze workshopserie worden de verschillende modellen en dashboards, zoals gemaakt tijdens de vierde workshop serie, geëvalueerd. Hierbij wordt ingegaan op verschillende veel gemaakte fouten en de criteria waarmee een dashboard/analyse geëvalueerd dient te worden. Met name wordt hier ook gefocust op foutmarges, risico’s en steekproeven.

Workshop Serie 6: Uitrol

Tijdens deze workshopserie wordt er gekeken hoe de verschillende geautomatiseerde analyses, zoals ontwikkeld door het accountantskantoor, worden uitgerold bij haar klanten. Hierbij wordt het proces van individuele analyses bij de intern en eindejaar controle tot en met continious assurance doorlopen. Doormiddel van eerder gedefinieerde analyses en een spelvorm worden de uitdagingen, risico’s en kansen doorgenomen. Wanneer er geen eerdere workshops zijn gevolgd wordt een aantal voor-gedefinieerde analyses als uitgangspunt genomen.

Workshop Serie 7: Strategie en verandermanagement

In deze workshopserie wordt stap voor stap elke activiteit in een data-analyse traject besproken. De uitgangspunten hierbij zijn de taken en output die deze taken dienen op te leveren. Het doorlopen van de activiteiten gebeurd aan de hand van het data-analytic’s speelbord, waarvan elke stap in de vorige workshopseries is ervaren. Het doel is om het data-analytics speelbord in te vullen en een strategie, met bijbehorende verandermanagementaanpak, voor de implementatie binnen de organisatie te bepalen. Tevens wordt er gekeken naar de rollen die benodigd zijn voor de nieuwe strategie. Daarna wordt voor elke rol de bijbehorende verantwoordelijkheden gedefinieerd.